Zásady spracúvania osobných údajov

__________________

Obchodná spoločnosť Rebel Portal s.r.o.


so sídlom na ul. Hody 1224, Galanta 924 00, IČO: 52 268 047, DIČ: 2120962195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 44050/T (ďalej v texte aj ako „spoločnosť“).

Naša spoločnosť chráni a riadne sa stará o bezpečnosť osobných údajov našich dotknutých osôb. Spracúvanie v každom jednotlivom prípade podlieha tomu najprísnejšiemu zákonnému režimu a prebieha vždy len striktne v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Tento dokument obsahuje detailné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely a iné dôležité informácie súvisiace s právami dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje dotknutých osôb neposkytujeme mimo našej spoločnosti. Uvedené však neplatí v prípade, keď si tieto osoby sami prajú odovzdať svoje osobné údaje inému prevádzkovateľovi a udelia našej spoločnosti na túto transakciu výslovný súhlas a ani v prípade, keď nám to ukladajú právne predpisy alebo v prípade, že môžeme konať uvedeným spôsobom na základe nášho oprávneného záujmu.

Vážení zákazníci a klienti!

Prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok z Vašej strany alebo iných nejasností nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných adries. Radi Vám všetko vysvetlíme a objasníme.


1) Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorej sú poskytované osobné údaje a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť:

Rebel Portal s.r.o., so sídlom na ul. Hody 1224, Galanta 924 00, IČO: 52 268 047, DIČ: 2120962195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 44050/T (ďalej v texte aj ako „prevádzkovateľ“).

2) Základné pojmy

Základné pojmy pomáhajú dotknutým osobám, aby sa lepšie zorientovali v problematike osobných údajov a pochopili jednotlivé inštitúty alebo procesy, ktorú súvisia s ochranou a spracúvaním osobných údajov.

3) Kategórie spracúvaných osobných údajov

V našej spoločnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb našim zákazníkom a klientom. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime pri ich spracúvaní  dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a postupy. S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme a archivujeme len osobné údaje o svojich zákazníkoch, klientoch a potenciálnych klientoch, ktorí nám udelili svoj výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb. Spracúvame najmä nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

4) Na aký účel spracúvania osobné údaje?

Osobné údaje dotknutých osôb vždy spracúvame na základe niektorého z nasledovných dvoch právnych základov:

  1. Osobné údaje, na spracovanie ktorých nepotrebujeme súhlas dotknutých osôb.
  2. Osobné údaje, na spracovanie ktorých potrebujeme súhlas dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy:

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých naši zákazníci alebo klienti vystupujú v pozícii objednávateľa ponúkaných produktov (tovarov, výrobkov) alebo služieb a naša spoločnosť v pozícii dodávateľa. Spracúvanie osobných údajov je v týchto prípadoch realizované v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a riadne plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich práv a povinností zmluvných strán.
Poskytovanie osobných údajov na predmetný účel je v každom jednotlivom prípade dobrovoľné, bez týchto údajov však nemožno pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných zmluvných záväzkov.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame aj na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti (oprávnené účely). Oprávneným záujmom našej spoločnosti je informovať našich zákazníkov a klientov o nových

produktoch a službách, ktoré poskytujeme. Ďalším naším oprávneným záujmom je spracúvanie osobných údajov za účelom uplatnenia prípadných právnych nárokov z našej strany.

Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely:

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje aj po ukončení našej vzájomnej spolupráce, a to na štatistické účely. Tieto osobné údaje však štandardne spracúvame v tzv. anonymizovanej podobe.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely:

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame aj na marketingové účely. Pri spracúvaní osobných údajov na marketingové účely, v každom jednotlivom prípade žiadame od dotknutých osôb udelene ich výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za týmto konkrétnym účelom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť vždy dobrovoľný. V zmysle zákona musí byť takýto súhlas poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na vybrané účel alebo účely.

Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to aj len čiastočne na adrese spoločnosti:

Rebel Portal s.r.o., so sídlom na ul. Hody 1224, Galanta 924 00, IČO: 52 268 047, DIČ: 2120962195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 44050/T alebo na e-mailovej adrese: info@rebelportal.sk

Poučenie k obsahu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a iné účely musí obsahovať nasledovné údaje:

Odvolanie súhlasu je potrebné urobiť písomne na vyššie uvedených adresách.

5) Používanie cookies

Za účelom skvalitnenia našich služieb používame aj tzv. súbory Cookies. V našej spoločnosti sa vždy snažíme maximálne uspokojiť individuálne potreby našich zákazníkov a klientov a z tohto dôvodu sme pristúpili aj k používaniu súborov Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa zapisujú do počítača alebo iného mobilného zariadenia pri každej návšteve našej webovej stránky.

Hlavným cieľom Cookies je našej webovej stránke zapamätanie si informácie o návšteve zákazníka alebo klienta na našej stránke. Pri každej ďalšej návšteve Vám tak dokážeme ponúknuť obsah, ktorý Vás najviac oslovuje. Cookies zároveň zabezpečia, aby sa zákazníkom alebo klientom zbytočne nezobrazovala už raz videná reklama (v prípade, keby sme mali na stránke umiestnenú nejakú reklamu). Váš čas šetríme aj tým, že údaje vo registračných, informačných a kontaktných formulároch sa vypĺňajú rýchlejšie, ak ste ich vypĺňali už počas Vašich predchádzajúcich návštev.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Aj v tomto prípade potrebujeme spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb právny základ. Ak pri zaznamenávaní údajov dokážeme pomocou týchto osobných údajov identifikovať osobu navštevujúcu náš web, jedná sa už o spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej a účinnej legislatívy. Pre takéto spracúvanie tak musíme mať právny základ, ktorým môže byť aj v tomto prípade výslovne udelený súhlas ako dotknutej osoby alebo náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa webovej stránky. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade sledovanie vykonávaných aktivít na našej webovej stránke, ich následná analýza a vyhodnocovanie s cieľom ponúknuť zákazníkom a klientom čo najlepšie nastavenie služieb a podpory pri jednotlivých aktivitách na našej stránke.

DRUHY COOKIES

Cookies prvých strán

Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili.

Cookies tretích strán

Tieto cookies sú vytvárané inými spoločnosťami, ktorých služby využíva prevádzkovateľ webových stránok. Niektoré naše stránky však môžu obsahovať aj obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook a iné podobné, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané Vaším prehliadačom. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú aj poskytovatelia služieb ako Gemius SA, Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle a ďalšie. Tieto služby sú integrované aj do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc. Pravidlá používania cookies spoločnosťou Facebook, Inc.

Session cookies

Tieto cookies sú ukladané používaným prehliadačom zákazníka alebo klienta, avšak len počas Vašej návštevy na našej webovej stránke. Po uzavretí internetového prehliadača sú však z počítača alebo mobilného zariadenia okamžite vymazané.

Perzistentné cookies

Tieto cookies ostávajú uložené vo používanom zariadení aj po zatvorení internetového prehliadača. Takéto cookies používame preto, lebo nám pomáhajú zapamätať si preferenčné nastavenia. Tieto následne dokážeme ponúknuť návštevníkom stránky aj pri ich ďalšej návšteve a tým ušetriť čas pri vyhľadávaní požadovaných informácií.

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies nám slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazovanie našej webovej stránky. Nezhromažďujú však žiadne informácie o našich zákazníkoch a klientoch, ktoré by bolo možné využiť na akékoľvek marketingové účely a ani si neukladajú do svojej pamäte miesta, na ktorých sa na internete pohybovali.

Prevádzkové cookie

Tieto cookies nám slúžia na analýzu správania návštevníkov na našej webovej stránke, čo využívame pri zlepšovaní jej funkčnosti a dizajnu.

Funkčné cookies

Tieto súbory nám slúžia na zapamätanie si zvolených nastavení návštevníkov s cieľom zabezpečenia maximálneho možného komfortu pri ďalšej návšteve.

Reklamné cookies

Pomocou reklamných súborov cookies zobrazujeme návštevníkom webu cielenú reklamu na základe ich predchádzajúceho správania na našom webe. Tieto súbory cookies však neidentifikujú konkrétnu osobu, zaujímajú ich len zvolené preferencie anonymného počítača. Vďaka nim sa napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemajú záujem.

Zmeny nastavenia cookies

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje jednoduché vymazanie súborov cookies z používaného počítača alebo iného technologického mobilného zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretích strán). Každý zároveň vopred upozorňuje na to, ako je daný cookie uložený na konkrétnom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie však závisí od konkrétneho používaného prehliadača. Pokyny možno získať pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači.

V našej spoločnosti plne rešpektujeme právo zákazníka alebo klienta na zmenu prednastavených cookies.

6) Archivácia osobných údajov

V našej spoločnosti štandardne uchovávame osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania vzájomne uzatvorenej zmluvy, a to v takom rozsahu, aby sme boli schopní riadneponúkať produkty a poskytovať dohodnuté služby a riadne si plniť vyplývajúce vzájomné zmluvné záväzky. Po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a splneniu všetkých zmluvných záväzkov uchovávame osobné údaje po nevyhnutný čas, ktorý predstavuje 5 rokov.

Ak dotknuté osoby uzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný počas celého trvania nášho existujúceho zmluvného vzťahu, respektíve do času, kým ho opäť neodvolajú a následne ešte päť rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu.

Ak dotknuté osoby neuzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou, udelili nám však aj napriek tomu súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu piatich rokov od jeho udelenia alebo do času, kým opäť neodvolajú.

7) Zdroje získavania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých získavame najmä z nasledovných zdrojov:

8) Osoby s prístupom k osobným údajom

K osobným údajom dotknutých osôb majú prístup len prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, a to na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom. Všetky oprávnené subjekty riadne chránia a starajú sa

o bezpečnosť získaných osobných údajov a pri ich spracúvaní vždy postupujú podľa pokynov udelených prevádzkovateľom a v súlade so zákonom. Každý z týchto subjektov zachováva pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb povinnosť mlčanlivosti.

Profilovanie / automatizované spracúvanie osobných údajov

V našej spoločnosti nepoužívame tzv. profilovanie alebo automatické spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

9) Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov dotknutých pred akýmkoľvek ich zneužitím je prioritou našej spoločnosti a naším bežným štandardom. Nové pravidlá ochrany osobných údajov prinášajú rozšírené práva pre dotknuté osoby. Radi by sme našich zákazníkov a klientov, prípadne iné dotknuté osoby, s ktorých osobnými údajmi prichádzame do kontaktu, týmto informovali, že v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte v zmysle platnej a účinnej legislatívy nasledovné práva:

Práva dotknutých osôb v súvislosti s ochranou ich osobných údajov možno uplatniť na nasledovnej e-mailovej adrese: info@rebelportal.sk alebo písomným zaslaním na sídlo spoločnosti:

Rebel Portal s.r.o., so sídlom na ul. Hody 1224, Galanta 924 00, IČO: 52 268 047, DIČ: 2120962195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 44050/T.

10) Lehota na vybavenie a poplatky

Všetky oznámenia, dopyty, podnety a sťažnosti od dotknutých osôb (ďalej v texte len ako „podnety“) preveríme bezplatne. V prípade, kedy by sa tieto podnety ukázali ako neodôvodnené, neprimerané alebo by sa pravidelne či nepravidelne opakovali, si spoločnosť vyhradzuje právo na účtovanie poplatku zodpovedajúcemu náročnosti príslušného administratívneho a spracovateľského úkonu. Podmetmi sa budeme zaoberať vždy v čo najkratšom čase a odpovede poskytneme dotknutým osobám najneskôr v lehote jedného mesiaca (1) odo dňa doručenia podnetu. V prípade náročnejších operácií sa môže táto lehota predĺžiť na dva mesiace.
O nutnosti predĺžiť lehotu budeme dotknuté osoby vždy informovať.

_______________________________________________

Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:


Tento dokument bol vyhotovený ku dňu 20.3.2019 a bude pravidelne aktualizovaný v závislosti na zmene príslušných okolností.