Menu
Nákupný košík

Obchodné podmienky

V záujme skvalitňovania poskytovaných služieb vydáva spoločnosť Rebel Portal s.r.o., so sídlom Hody 1224, Galanta 924 00, IČO: 52 268 047, DIČ: 2120962195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č.: 44050/T (ďalej v texte aj ako „spoločnosť“) tieto všeobecné obchodné podmienky. Základným cieľom týchto všeobecných obchodných podmienok je predchádzanie a zamedzenie nekalým obchodným praktikám a uvedenie do súladu so základnými zásadami obchodného práva a poctivými obchodnými zvyklosťami.

1. Účel všeobecných obchodných podmienok
 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvorenie optimálnych obchodných podmienok pri predaji výrobkov, tovarov a služieb spoločnosti Rebel Portal s.r.o. Cieľom spoločnosti je zabezpečenie transparentného procesu pri predaji výrobkov, tovarov a služieb od spoločnosti.
 2. Spoločnosť je prevádzkovateľom internetového obchodu www.rebelportal.sk. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.rebelportal.sk medzi predávajúcim a jej zákazníkmi.
2. Účel VOP
 1. Predmetom VOP je vymedzenie práv a povinností, ktoré vznikajú pri predaji výrobkov, tovarov a služieb spoločnosti jej zákazníkom. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi sú v súlade so slovenským právnym poriadkom.
 2. Ak je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je jednou zo zmluvných strán podnikateľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Vymedzenie základných pojmov

Na účely VOP sa rozumie:

 • dodávateľom alebo predávajúcim spoločnosť: Rebel Portal s.r.o.,
 • odberateľom fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba (živnostník, podnikateľ), ktorá vstupuje do obchodnoprávneho vzťahu s dodávateľom,
 • produktom je výrobok, tovar alebo služba, ktorú dodávateľ poskytuje odberateľovi,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka odberateľa predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až v momente doručenia záväzného súhlasu odberateľa s návrhom kúpnej zmluvy dodávateľovi, t. j. záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby na strane odberateľa. Od tohto momentu vznikajú medzi odberateľom a dodávateľom vzájomné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy a týchto VOP tvoriacich neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • VOP predstavujú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi odberateľom a dodávateľom v tomto dokumente. Odberateľ odoslaním a potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a bez výhrad súhlasí s aktuálnymi, platnými a účinnými VOP v čase potvrdenia objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy s dodávateľom.
4. Spracúvanie a ochrana osobných údajov
 1. Spoločnosť chráni a spracúva osobné údaje dotknutých osôb (odberateľov) v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Odberateľ súhlasí, že na účely obchodnej evidencie budú jeho osobné údaje spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (telefón, e-mail), identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, ak bolo pridelené, názov peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom sa realizuje úhrada za produkty dodávateľa.
 2. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas 5 (slovom: priatych) rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy s odberateľom. Ak po tejto dobe nie je súhlas obnovený, dodávateľ poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb zničí.
 3. Dodávateľ neposkytuje získané osobné údaje tretím stranám, ani mimo spoločnosti.
 4. Dotknuté osoby majú právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Dodávateľ v takomto prípade bezodkladne zničí takéto osobné údaje. Poučenie o udelení a odvolaní súhlasu a ďalšie informačné povinnosti dodávateľa Rebel Portal s.r.o., Hody 1224, Galanta 924 00 2 v súvislosti s ochranou a spracúvaním osobných údajov, sú uverejnené na webovom sídle spoločnosti na stránke Ochrana súkromia.
5. Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ak škoda nastala zavinením odberateľa, najmä neodbornou manipuláciou s produktom na strane odberateľa.

6. Cena
 1. Ceny za výrobky, produkty a služby dodávateľa sú určené podľa cenníkov. Aktuálne ceny sú vždy zverejnené pri každom produkte na webovom sídle dodávateľa.
 2. Bankové alebo iné podobné poplatky vzniknuté v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov na účet dodávateľa, znáša vždy odberateľ.
 3. Všetky ceny za produkty na webovej stránke www.rebelportal.sk sú konečné. Ceny za produkty a služby nezahŕňajú náklady spojené s doručením.
 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny v závislosti od cien produktov podľa aktuálnych katalógov. Ak odberateľ nesúhlasí s novou cenou, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a objednávka odberateľa bude stornovaná.
7. Objednávka
 1. Odberateľ zašle objednávku v písomnej podobe. Písomná forma objednávky sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak bola zaslané prostredníctvom elektronického systému.
 2. Objednávka musí obsahovať nasledovné informácie a údaje:
  - identifikačné údaje o odberateľovi (spotrebiteľ) v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail,
  - identifikačné údaje o odberateľovi (živnostník, podnikateľ) v rozsahu obchodné meno odberateľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je pridelené,
  - dátum vyhotovenia objednávky,
  - názov, množstvo a druh produktu,
  - podmienky balenia a technickú špecifikáciu produktu,
  - prepravné podmienky.
8. Doprava a dodacie podmienky
 1. Dodanie produktov sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS a Zásielkovne. Ceny za dodanie tovaru nájdete na stránke Doprava a platba.
 2. Dodanie tovaru možno dohodnúť aj v priestoroch sídla spoločnosti, najmä ak ide o tovar, ktorý možno prevziať.
 3. Ak sa dodávateľ a odberateľ písomne dohodnú, možno produkt dodať aj v inom mieste, ktoré musí byť určené adresou alebo musí byť určiteľné všeobecnými zrozumiteľnými identifikačnými znakmi.
 4. Dodanie produktu - tovaru je dva týždne odo dňa prevzatia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 5. Ak ide o produkt – službu poskytnutú dodávateľom, termín dodania služby sa musí písomne určiť. Na poskytnutie produktu – služby sa odsek 3 použije primerane.
9. Prevod vlastníckeho práva
 1. Vlastnícke právo o produktu, výrobku, tovaru dodávateľa prechádza na odberateľa po úplnom uhradení kúpnej ceny.
 2. Nároky z omeškania dlžníka týmto nie sú dotknuté.
10. Akosť
 1. Akosť produktu je určená v zmluve. Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať produkt v dohodnutej akosti, množstve a cene. Dodávateľ je ďalej povinný kontrolovať akosť produktov.
 2. Všetky zmeny týkajúce sa akosti produktov musia byť odberateľom písomne odsúhlasené.
 3. Ak produkt dodávateľa nie je v dohodnutej akosti podľa odseku 1, produkt má vady.
11. Záruka za akosť
 1. Dodávateľ poskytuje záruku za akosť produktu 24 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na odberateľa.
 2. Na požiadanie odberateľa, vystaví dodávateľ záručný list, ak nie je súčasťou produktu.
12. Reklamácia
 1. Vady produktov (výrobkov, tovarov) je potrebné zistiť v rámci kontroly akosti. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na produkte. Oznámenie je povinný urobiť v písomnej forme (ďalej len „reklamácia“).
 2. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa o reklamácii do 30 odo dňa doručenia a prevzatia reklamácie.
 3. Za akékoľvek poškodenie vzniknuté na produkte počas prepravy v procese reklamácie odberateľom dodávateľ nezodpovedá.
 4. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má produkt pri prevzatí odberateľom. Dodávateľ však nezodpovedá za vady vzniknuté použitím Rebel Portal s.r.o., Hody 1224, Galanta 924 00 3
 5. alebo iným opotrebovaním tovaru alebo nesprávnym zachádzaním s tovarom.
 6. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá dodávateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu odberateľom. Záručný list možno vystaviť na žiadosť odberateľa. Na uplatnenie reklamácie stačí doklad o kúpe tovaru.
 7. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má odberateľ právo na jej včasné, bezplatné a riadne odstránenie. Dodávateľ je povinný takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 8. Odberateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu časti alebo celej veci, ak tým dodávateľovi nespôsobí neprimerané náklady s ohľadom na povahu tovaru alebo závažnosť vady.
 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má odberateľ právo na výmenu veci alebo môže odstúpiť od zmluvy.
 10. Právo uplatniť zodpovednosť za vzniknuté vady má odberateľ na adrese spoločnosti.
13. Platobné podmienky
 1. Platba / úhrada za produkt alebo službu sa uskutočňuje bezhotovostným spôsobom, v hotovosti pri prevzatí produktu na mieste alebo prostredníctvom platobnej brány Besteron.
 2. Úhrada za produkt sa uskutoční na základe faktúry vyhotovenej dodávateľom.
 3. V internetovom obchode www.rebelportal.sk možno realizovať platby nasledovnými spôsobmi:
  - formou dobierky, pri ktorej odberateľ uhradí sumu za produkt až pri jeho prevzatí,
  - bankovým prevodom, kedy zašle dodávateľ odberateľovi platobné údaje na základe odberateľom vytvorenej objednávky s údajmi potrebnými k realizácii bankového prevodu (banková inštitúcia, bankový účet dodávateľa, variabilný symbol), § platobná karta, kedy je odberateľ po potvrdení objednávky automaticky presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu.
 4. Faktúra vyhotovená dodávateľom obsahuje nasledovné údaje podľa zákona č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
14. Odstúpenie od zmluvy
 1. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvného záväzku, ak dodávateľ nesplní svoj záväzok do 6 týždňov odo dňa prevzatia objednávky dodávateľom.
 2. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa, má odberateľ – fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 90 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Ak dodávateľ včas a riadne poskytol odberateľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) uvedeného zákona, odberateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa.
 4. Odberateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla dodávateľa (spoločnosti) alebo ho odovzdať dodávateľovi osobne na dohodnutom mieste. Odberateľ znáša všetky náklady spojené s vrátením produktov. To neplatí v prípade, ak sa dodávateľ a odberateľom dohodnú na tom, že dodávateľ si prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Ak je tovar poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, odberateľ je povinný uhradiť spôsobenú škodu dodávateľovi. Dodávateľ je povinný preukázať, že odberateľ spôsobil škodu na vrátenom tovare, za ktorý žiada od neho náhradu.
 6. Odberateľ je povinný uviesť v odstúpení od zmluvy svoje kontaktné údaje: meno a priezvisko, číslo svojho bankového účtu, na ktoré si želá vrátiť uhradené platby. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza na tomto linku.
 7. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré prijal od odberateľa na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Dodávateľ nie je povinný vrátiť odberateľovi uvedené platby, kým mu nie je doručený tovar, alebo kým mu odberateľ nepreukáže doklad potvrdzujúci odoslanie tovaru.
 8. Dodávate a odberateľ sa môžu dohodnúť na inej forme prevzatia tovaru.
 9. Dodávateľ si po dohode môže osobne prevziať produkt od odberateľa. Rebel Portal s.r.o., Hody 1224, Galanta 924 00 4
15. Zľavy, zľavové kupóny a súťaže
 1. Dodávateľ bude poskytovať zľavy na produkty a zľavové kupóny. Dodávateľ bude organizovať online súťaže o produkty.
 2. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy, zľavového kupónu a pravidlá súťaže budú vždy zverejnené a označené ako „zľava“, „zľavový kupón“ a „súťaž“ na viditeľnom mieste na webovom sídle spoločnosti.
 3. Zľavy, zľavové kupóny a podmienky súťaže sa budú meniť.
 4. Dodávateľ bude poskytovať aj príležitostné darčekové kupóny. Ich uplatnenie bude vždy platné pre konkrétny kupón a bude zverejnené na viditeľnom mieste na webovom sídle dodávateľa. Článok 16 Výber práva 5) Výklad týchto obchodných podmienok sa posudzuje podľa slovenského právneho poriadku a v slovenskom jazyku.
17. Arbitrážna klauzula
 1. Prípadné spory a sporné otázky vyplývajúce a vzniknuté z dodávateľskoodberateľských vzťahov budú riešené prednostne dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa nedohodnúť, spor bude riešiť príslušný súd.


Formulár pre reklamáciu tovaru
Formulár pre výmenu tovaru do 14 dní
Postup pri reklamácii tovaru
Postup pri výmene tovaru za iný tovar do 14 dní
Formulár - odstúpenie od zmluvy

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1.4.2019

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.